//Nowa japońska marka w POL-MOT Auto

Nowa japońska marka w POL-MOT Auto

Już 23 marca oficjalne otwarcie naszego nowego salonu marki Nissan. Tym samym portfolio Cen­trum Moto­ry­za­cyjnego POL-MOT Auto w Kiel­cach wzbogaci się  o kolejną ­nie­za­wodną i cenioną markę i boga­tą ofertą sprzedaży samo­cho­dów nowych, obsługi ser­wi­so­wej oraz usług bla­charsko-lakier­ni­czych.

POL-MOT Auto to firma o dłu­go­let­nim doświad­cze­niu w branży moto­ry­za­cyj­nej w Pol­sce. Nasze salony i ser­wisy znaj­du­ją ­się w War­sza­wie, Kiel­cach, Białymstoku i Łomży. Ofe­ru­jemy naszym Klien­tom kom­plek­so­wą­ ob­sługę w zakre­sie sprze­daży i ser­wisu samo­cho­dów nowych i uży­wa­nych, sprze­daży usług finan­so­wych i ubez­pie­czeń, odkupu samo­cho­dów uży­wa­nych. Posia­damy wła­sny zakład bla­char­sko-lakier­ni­czy, dzięki czemu zapew­niamy bez­go­tów­kową likwi­da­cję szkód komu­ni­ka­cyj­nych samo­cho­dów wszyst­kich marek.

Jeżeli chcesz umówić się na jazdę próbną wybranym modelem Nissana zapra­szamy do POL-MOT Auto Kielce przy ul. 1 Maja 254 lub na stronę www.nissankielce.pl.

2018-03-21T16:34:37+00:00 2018-03-21|Aktualności|